مدت زمان تحويل

زمان تحویل از زمان خرید بین 1 روز تا 7 روز کاری می باشد . (7 روز شامل استان هایی می شود که در خارج از محدوده تحویل فوری می باشند .)